พันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์.

รวมกฎหมายสื่อสารโทรคมนาคม ฉบับประมวล / พันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์. - กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2544. - 225 หน้า.

Y02 M12 D11

9744341181


โทรเลข--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
โทรศัพท์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
การสื่อสาร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

343.0994 / พ1154ร 2544