ชอร์, อาชิบอลด์ บี.

การวิเคราะห์และคาดคะเนความต้องการอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย - พระนคร : กองวางแผนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2511 - 1 เล่ม


อาจารย์มหาวิทยาลัย.

378.12 / ช19ก