มังกร ทองสุขดี.

การบริหารสถาบันอุดมศึกษา - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2529 - 100 หน้า


อุดมศึกษา--การบริหาร.

378.1 / ม112ก