นิคม จารุมณี.

การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : เอกสารวิชาการลำดับที่ 1 ศูนย์ศึกษาธุรกิจและการจัดการ - มหาสารคาม : ฝ่ายผลิตเอกสารและตำรา วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534 - 449 หน้า


การท่องเที่ยว.

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว.

915.9304 / น31ก