ข้อสอบวัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาภาษาอังกฤษ อ513-อ514 / สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521. - 58 หน้า.


ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและปัญหา.
ภาษาอังกฤษ--คำถามและคำตอบ.

373.2442 / ว