โครงการวิจัยการศึกษาความต้องการและโอกาสทางการศึกษาของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างการและปัญหา ; การใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการจัดการศึกษาพิเศษ - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2530 - 119 หน้า : ตาราง


การศึกษาพิเศษ--วิจัย.

371.9072 / ค411ค