คู่มือการจัดการเรียนร่วม - กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ทบวงมหาวิทยาลัยและโครงการพัฒนาศึกษาอาเซียน, 2529 - 367 หน้า


โครงการพัฒนาศึกษาอาเซียน.
การศึกษาพิเศษ.

371.9 / ท57ค