วิทยุโรงเรียนคู่มือการสอนวิชาขับร้องและดนตรีชั้นประถมปีที่ 1 - กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2521


การร้องเพลง--การแนะนำและการศึกษา.
ดนตรี--การแนะนำและการศึกษา.

371.378 / ว