วิทยุโรงเรียน คู่มือการสอนวิชาขับร้องและดนตรี ชั้นประถมปีที่ 5 - กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2521


การร้องเพลง--การแนะนำและการศึกษา.
ดนตรี--การแนะนำและการศึกษา.

371.378 / ว