วิทยุโรงเรียนคู่มือการสอนวิชาขับร้องและดนตรีชั้นประถมศึกาา ปีที่ 3 - กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521


การร้องเพลง--การแนะนำและการศึกษา.
ดนตรี--การแนะนำและการศึกษา.

371.378 / ว