นโยบายและแนวการจัดทำหนังสือแปล : แผนการจัดทำหนังสือแปล พ.ศ. 2531-2534 - กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2531. - 113 หน้า : ภาพประกอบ


การแปลและการตีความ.

418.02 / ศ311น