รวมบทความเนื่องในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานการศึกษาพิเศษและจิตวิทยาเด็กพิเศษ" ในระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2537 ณ ห้องประชุมอาคาร 8 วิทยาลัยครูมหาสารคาม - มหาสารคาม : ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2537 - 57 หน้า


การศึกษาพิเศษ.
ปัญญาอ่อน.

เด็กปัญญาเลิศ.

371.9 / ว34ร