บุญดี บุญญากิจ.

Benchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ / บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช. - กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2545. - 109 หน้า.

พิมพ์ครั้งที่ 2.

Y02 M12 D09

9747780976


การเปรียบเทียบจุดเด่น (การจัดการ)
การบริหารคุณภาพโดยรวม.
ความสำเร็จทางธุรกิจ.

650.1 / บ434บ 2545