เวชยันต์ คีตโกมล.

บทล้มเหลวของการตลาด. - กรุงเทพฯ : บัตเตอร์ฟลาย, 2533. - 208 หน้า : ภาพประกอบ.

9748568784


การจัดการตลาด.
การตลาด.

658.83 / ว526บ