พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ.

การตลาดเกษตร = Agriculturel Marketing / พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2527. - 157 หน้า.


เศรษฐศาสตร์การเกษตร.
การตลาด.
ผลิตผลเกษตร--การตลาด.

338.1 / พ34ก