รีส์, อัล.

พลิกแผนการตลาด = Bottom up marketing / อัล รีส์ และ แจ็ก เทราต์, ผู้เขียน ; ภาวิต ประกาศิต, ผู้แปลและเรียบเรียง

658.8 / ร38พ