จารุบุตร เรืองสุวรรณ.

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บำรุงนุกูลกิจ, 2516 - 732 หน้า


ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ.

330.9 / จ27ภ