ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ฐานเศรษฐกิจ สรุปภาวะเศรษฐกิจปลายปี 2534 / จัดทำโดย ทีมงานหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ - ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535 - 229 หน้า : ภาพประกอบ - หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับพิเศษครบรอบ 11 ปี .


ภาษี.

336.2 / ท362ภ