คู่มือประเมินการใช้หลักสูตรด้วยตนเองของโรงเรียน / สำนักงานทดสอบทางการศึกษา. - กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534. - 77 หน้า : ตาราง.


หลักสูตร--การประเมิน.

375.006 / ส215ค