บทเพลงแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา [ซีวีดี] / สถาบันราชภัฏนครสวรรค์. - นครสวรรค์ : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2547. - 1 แผ่น : 68.10 นาที.

สารบัญ : 1.เพลงโหมโรงสี่แคว. 2.เพลงเจ้าพระยา. 3.เพลงมอณม่านน้อย. 4.เพลงมอญสมิง. 5.เพลงดาวเกี้ยว.


เพลงไทย.
เพลงไทยบรรเลง.