คู่มือการอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / กรมวิชาการ ; สุทิน ทองไสว, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537. - 290 หน้า : ภาพประกอบ.

9742677638


ภาษาไทย--หนังสืออ่านประกอบ.
หนังสืออ่านประกอบ--คู่มือ.

หนังสืออ่านนอกเวลา.

495.91 / ก17ค 2537