สุรพล พฤกษพานิช.

การปรับอากาศ ; หลักการและระบบ - กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์การพิมพ์, 2529 - 555 หน้า : ภาพประกอบ


เครื่องปรับอากาศ.

697.9 / ส47ก