สนอง อิ่มเอม.

เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศรถยนต์ - พิมพ์ครั้งที่ 6 - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด, 2530 - 502 หน้า : ภาพประกอบ


เครื่องปรับอากาศ.

697.9 / ส16ค