วิทยากร (นามแฝง)

คู่มือเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น ภาคปฏิบัติ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2519 - 220 หน้า


เครื่องปรับอากาศ.
ตู้เย็น.

697.9 / ว