วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2530 - 2 เล่ม

9742756481


ไม้ดอกไม้ประดับ--พจนานุกรม.

635.903 / ว34พ