ยุพิน พิพิธกุล.

สองภาษาของเวลา / วรรณี ศิริโชติ, ผู้เขียน ; สุมิตรา เทียนตระกูล, ผู้วาดภาพประกอบ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2536 - 19 หน้า : ภาพประกอบ

9741015003


คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน.

การนับเวลา. นาฬิกา.

372.7 / ย46ส