คดีปกครองเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท / สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง. - กรุงเทพฯ : ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, 2546. - 339 หน้า.

บรรณานุกรม : หน้า [340] - 341.

200128

9749128087


กฎหมายปกครอง.
นิติกรรมทางการปกครอง --วิจัย.--ไทย
นิติกรรมทางการปกครอง--วิจัย.--ฝรั่งเศส
นิติกรรมทางการปกครอง --วิจัย.--อังกฤษ
ศาลปกครอง.

342.06 / ค143 2546