สรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมการข้าว ประจำปี 2558-2559 / กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - กรุงเพทฯ : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกร, ม.ป.ป. - 160 หน้า : ภาพประกอบสี.

200124


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
ข้าว--โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

354.5 / ส174