นุชนาถ มีนาสันติรักษ์.

การจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม = The management in problem of rubber crowers in Mahasarakham province / The management in problem of rubber crowers in Mahasarakham province รายงานการวิจัยของ นุชนาถ มีนาสันติรักษ์. - มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562. - แผ่น :

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560.

บรรณานุกรม : แผ่น 27-30.

200115


ยางพารา--การปลูก--วิจัย.
เกษตรกร

633.89 / น425ก 2562