ธีระวัฒน์ แสนคำ.

พระพุทธรูปสำคัญในจังหวัดเลย / ธีระวัฒน์ แสนคำ. - เลย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2561. - 128 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดพระพุทธรูปสำคัญในท้องถิ่น. .

สารบัญ : กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น -- กลุ่มพระพุทธรูปโลหะ --กลุ่มพระพุทธรูปศิลา -- กลุ่มพระพุทธรูปไม้ -- บทส่งท้าย -- บรรณานุกรม.

191018

9786169121251


พระพุทธรูป.

294.3351 / ธ3711พ 2561