การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : ความเปราะบางและแนวทางการปรับตัวเพื่อรับมือกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง / วิฑูรย์ ปัญญากุล, แปลและเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, ม.ป.ป. - 233 หน้า : ภาพประกอบ.

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)ภายใต้โครงการสนับสนุนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

สารบัญ : สอยตะเข็บให้ทันกาล -- บทเรียนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ -- บทเรียนในการปรับตัว 9 ข้อ -- การปรับตัว : วันนี้หรือในอนาคต -- ภูมิอากาศและการพัฒนา -- การประเมินทางเลือกในการปรับตัวแบบต่าง ๆ -- การสร้างบรรยากาศ (เงื่อนไข) ที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัว -- ความเปราะบางในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ -- ทรัพยากรธรรมชาติ -- พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะขนาดเล็ก -- เศรษฐกิจชนบทและความมั่นคงด้านอาหาร -- สุขภาพของผู้คน

191017

9789748230825


การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
ภาวะโลกร้อน

551.52 / ก275