ผกามาศ เยาวเรศ.

การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา = Development of critical reading of 10th grade student, Using CIPPA learning activities / Development of critical reading of 10th grade student, Using CIPPA learning activities วิทยานิพนธ์ของ ผกามาศ เยาวเรศ. - 2561. - 140 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.

บรรณานุกรม : แผ่น [84] - 93.

190705


นักเรียน --การอ่าน (ประถมศึกษา)--วิจัย.

495.91 / ผ112ก 2561