เจือง, ถิ หั่ง.

ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ผู้วางรากฐานสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศไทยปัจจุบัน / Truong Thi Hang และชวน เพชรแก้ว. - เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์, 2561. - 507 หน้า.

ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ทายาทที่โดดเด่นที่สุดของประชาชนเวียดนาม -- ทรรศนะของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เกี่ยวกับความสมานสามัคคีในระดับนานาชาติ -- ประธานาธิบดีโฮจิมินห์กับขบวนการเผยแพร่ความรักชาติให้กับชาวเวียดนามโพ้นทะเลในผืนแผ่นดินไทย -- ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ผู้วางรากฐานสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศไทยปัจจุบัน

190610

9786164744806


โฮจิมินห์, ค.ศ. 1890-1969.


นักการเมือง--เวียดนาม.
ประธานาธิบดี--เวียดนาม.


เวียดนาม--การเมืองและการปกครอง.

923.2597 / จ611ป 2561