ไทรทอง เรืองจำรัส.

เขียนแบบเทคนิค / ไทรทอง เรืองจำรัส - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561. - 268 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทที่ 1 วิวัฒนาการของงานเขียนแบบ -- บทที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ -- บทที่ 3 มาตรฐานในงานเขียนแบบ -- บทที่ 4 การเขียนรูปเรขาคณิต -- บทที่ 5 การกำหนดขนาด -- บทที่ 6 การเขียนภาพ 3 มิติ -- บทที่ 7 การเขียนภาพฉาย -- บทที่ 8 การสเกตซ์ภาพ -- บทที่ 9 การเขียนภาพตัด -- บทที่ 10 สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม.

190604

9786160832040


การเขียนแบบเครื่องกล
การเขียนแบบเรขาคณิต
การเขียนแบบวิศวกรรม

604.2 / ท974ข 2561