เทพ สุนทรศารทูล.

ชีวประวัติพระสุนทรโวหาร (ภู่ ภู่เรือหงส์) / โดย เทพ สุนทรศารทูล. - กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2533. - 225 หน้า.

9745751332


สุนทรภู่--ชีวประวัติ.

กวีไทย. สุนทรภู่.

928.95911 / ท56ช