ภณิดา ซ้ายขวัญ.

การถ่ายโอนมวลและการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี / ภณิดา ซ้ายขวัญ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. - 302 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ความรู้พื้นฐานการถ่ายโอนการถ่ายโอนมวล -- หน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนมวล.

190328

9789740338130


การถ่ายเทมวล--ไทย.
วิศวกรรมเคมี--ไทย.

660.28423 / ภ343ก 2561