เอกชัย รัตนโน.

ทฤษฎีโครงสร้าง = Theory of structures / Theory of structures เอกชัย รัตนโน. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561. - 450 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

บรรณานุกรม : หน้า [451]

สารบัญ : โครงสร้าง -- น้ำหนักบรรทุกกระทำบนโครงสร้าง -- แรงปฏิกิริยา -- โครงข้อหมุน -- แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ฯลฯ

190322

9786160831760


การวิเคราะห์โครงสร้าง.
วิศวกรรมโครงสร้าง.

624.17 / อ512ท 2561