ณฐา คุปตัษเฐียร.

การวางแผนและควบคุมการผลิต = Production planning and control / Production planning and control ณฐา คุปตัษเฐียร. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. - 390 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

บรรณานุกรม : หน้า [384]

สารบัญ :บทนำ -- การพยากรณ์ -- การวางแผนการผลิตรวม -- การจัดทำวัสดุคงคลัง -- การวางแผนความต้องการวัสดุ -- ระบบการผลิตแบบทันเวลา ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และระบบการผลิตแบบลีน -- การจัดตารางการผลิต -- การบริหารโครงการ

190319

9789740333982


การควบคุมการผลิต.
การวางแผนการผลิต.

658.5038 / ณ132ก 2558