เพ็ญใจ สินเสมอสุข.

เตรียมสอบ TOEIC ฉบับสมบูรณ์ / เพ็ญใจ สินเสมอสุข. - นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2559. - 328 หน้า ซีดี-รอม.

สารบัญ : Listening comprehension -- Reading comprehension.

190316

9786162368738


ภาษาอังกฤษ --ข้อสอบและเฉลย.

420.76 / พ539ต 2559