เยรูซาเล็มอาร์ทีโช้คเชิงพาณิชย์ / สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. - (8), 246 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค -- การแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์จากเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค -- ผลิตภัณฑ์แป้งและอิบูลินจากเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค -- ผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและผงฟรักโท/อินูโลโอลิโกแช็กคาไรด์

190305

9786163144416


แก่นตะวัน--เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
แก่นตะวัน--การแปรรูป.

641.336 / ย5741 2561