Kidchen สูตรเด็ด รายการเด็ก : คู่มือผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก / สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.). - กรุงเทพฯ : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.), 2557. - 96 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : คำนำ -- บทเกริ่นนำเกิดอะไรขึ้นระว่าง "เด็ก" กับ "ทีวี" -- "สื่อดี" ที่สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนเร่งสร้างโอกาสและช่องทางในการทำรายการเด็ก -- สำรวจคนทำรายการเด็กในปัจจุบัน -- สำรวจคนทำรายการเด็กในปัจจุบัน -- รายการเด็กแบบไหนที่ผู้ปกครองต้องการ -- รายการเด็กแบบไหนที่ผู้ปกครองต้องการ -- ทำรายการเด็กคุณรู้จักเด็ก ๆ ดีแค่ไหน -- ควรรู้ ควรระวัง คำแนะนำของแพทย์หฐิง โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ ต่อคนทำรายการเด็ก -- Kidchen สูตรเด็ดรายการเด็ก ครัวนี้อบรมอะไรกันบ้าง -- เรียนรู้จากแบบอย่างหลากวิธีถอดสูตรรายการเด็ก -- ร่มไทร ศักดาเดช กับการสร้างสรรค์รายการเด็กให้ตอบโจทย์ -- หลักการเประเมินรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก -- หลากทรรศนะว่าด้วย "คนทำรายการเด็กควรมีคุณสมบัติอย่างไร" -- ค้นคว้าเพิ่มเติม.

190128

9786163746696


โทรทัศน์--การผลิตและการกำกับรายการ.
รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก--การผลิตและการกำกับรายการ.

791.45 / ส315ค 2557