นิรมัย พิศแข มั่นจิตร.

กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ / นิรมัย พิศแข มั่นจิตร. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. - 329 หน้า.

บรรณานุกรม: หน้า [313]-321.

สารบัญ : ข้อความคิดทั่วไปด้วยสิทธิในสุขภาพ -- สิทธิของผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการด้านสุขภาพ -- สิทธิของผู้ป่วยในระหว่างและหลังรับบริการด้านสุขภาพ -- นโยบายและการจัดทำบริการสาธารณทางด้านสุขภาพ -- หลักการพื้นฐานในการจัดทำบริการสาธารณะด้านสุขภาพ -- หน่วยงานสำคัญภาครัฐที่จัดทำบริการสาธารณะด้านสุขภาพ: ภารกิจของรัฐในฐานะผู้ให้บริการหลัก -- หน่วยงานสำคัญภาคเอกชนที่จัดทำบริการด้านสุขภาพ : ภารกิจของเอกชนในฐานะผู้ให้บริการเสริม -- บรรณานุกม -- ดัชนี.

190121

9786168139448


การเข้าถึงบริการสุขภาพ.
บริการทางการแพทย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.--ไทย
ผู้ป่วย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ผู้ป่วย--การดูแล.
สิทธิการรักษาพยาบาล.

344.40197 / น376ก 2561