วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์.

วิจัยธุรกิจยุคใหม่ = Modern business research methodology / Modern business research methodology วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 10. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - 336 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

แนะนำวิจัยธุรกิจยุคใหม่ -- ปรัชญาพื้นฐานกับงานวิจัย -- เริ่มต้นงานวิจัยธุรกิจและขั้นตอนการวิจัย -- ข้อเสนอการวิจัย -- แผนแบบงานวิจัย - - การวัดและการสร้างมาตราวัดข้อคิดเห็น -- วางแผนเพื่อสุ่มตัวอย่าง -- การรวบรวมข้อมูล -- วิจัยด้วยการทดลอง -- วิจัยโดยการสำรวจ -- การจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์.

190110

9789740326458


ธุรกิจ--การวิจัย.

การวิจัย.

650.072 / ว172ว 2560