กีรติ ชยะกุลคีรี.

การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง / กีรติ ชยะกุลคีรี. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. - 343 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณานุกรม: หน้า 337-340.

สารบัญ : สัญลักษณ์ทางไฟฟ้ากำลังพื้นฐาน -- โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังและการเกิดลัดวงจร -- หลักการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง -- หม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดัน -- ส่วนประกอบสมมาตรในระบบไฟฟ้ากำลัง -- การคำนวณค่ากระแสลัดวงจร -- การป้องกันกระแสเกิน -- การป้องกันแบบระยะทาง -- การป้องกันแบบนำสัญญาณ - การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า -- การป้องกันมอเตอร์ -- การป้องกันหม้อแปลงกำลัง -- การป้องกันบัส -- ภาคผนวก -- บรรณานุกรม -- ดรรชนี -- ประวัติผู้เขียน.

190110

9789740337904


ระบบไฟฟ้ากำลัง--การป้องกัน.


รีเลย์ป้องกัน.

621.317 / ก374ก 2561