อนุวัต ชัยเกียรติธรรม.

การวิเคราะห์หลักการปนภาาาในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม: รายงานการวิจัย = Code-mixing principles analysis in working of public health promoting hospital officers in maha Sarakham province / Code-mixing principles analysis in working of public health promoting hospital officers in maha Sarakham province อนุวัต ชัยเกียรติธรรม. - มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561. - (ฌ), 271 แผ่น : ตาราง.

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2559.

190110


ภาษาไทย--การใช้ภาษา--วิจัย.
ภาษาไทย--บทสนทนาและวลี--วิจัย.
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา--วิจัย.
ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี--วิจัย.

495.918 / อ154ก 2561