นรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล.

ไขความลับของสมองด้วย Emergenetics "EG Brain" แบบทดสอบอัจฉริยะ / นรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล. - กรุงเทพฯ : สวนอักษร พริ้นติ้ง, 2560. - 204 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : การอ่านตัวเองและคนอื่น -- อัศจรรย์ของสมอง -- อัจฉริยภาพบุคคล -- คนเรามักคิดต่าง ทำไม? -- คนอื่นมองคุณอย่างไร -- ค้นหาตัวตนที่แท้จริงและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข -- ไขความลับสมองคนในอาชีพต่างๆ -- พัฒนาจุดแข็งเป็นจุดขาย -- อ่านความคิดพิชิตใจ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง -- วิธีสื่อสารกับคนที่คิดต่างให้ประสบความสำเร็จ -- เลี้ยงลูกอย่างไรให้ใช้สมองทั้ง 4 ด้าน บทสรุป EG Brain แบบทดสอบอัจฉริยะ.

181206

9789747193381


แบบทดสอบสติปัญญา.
ระดับสติปัญญา.
สมรรถภาพทางสมอง.

612.82 / น173ข 2560