ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561. - 200 หน้า.

สารบัญ : บทวิเคราะห์ "ข้ออ้าง" การปฎิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยไทย -- ลำดับเหตุการณ์ศตวรรษการเมืองไทยสมัยใหม่ -- เอกสาร "ข้ออ้าง" การปฎิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ -- ภาคอวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : กบฎครั้งแรกสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์: กบฎ ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) -- ปฏิวัติ 2475 : กำเนิดระบอบประชาธิปไตย -- ภาคสมัยประชาธิปไตย : รัฐประหารครั้งแรก : รัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกา (1 เมษายน 2476) -- รัฐประหารครั้งที่ 2 : รัฐประหารโดยคณะราษฎร (20 มิถุนายน 2476) -- กบฎครั้งแรก : กบฎวรเดช (11 ตุลาคม 2476) -- กบฎครั้งที่ 2 : กบฎนายสิบ 2478 (3 สิงหาคม 2478) เอกสารคำฟ้อง "ข้อหากระทำผิดฐานกบฎ" -- กบฎครั้งที่ 3 : กบฎ 2482 (29 มกราคม 2481) คำพิพากษาศาลพิเศษ -- รัฐประหารครั้งที่ 3 : รัฐปรหาร 2490 แถลงการณ์ฉบับที่ 1 (9 พฤศจิกายน 2490) -- รัฐประหารครั้งที่ 4 : รัฐประหารทางจดหมาย (6 เมษายน 2491) -- กบฎครั้งที่ 4 : กบฎเสนาธิการ (1 ตุลาคม 2491) -- กบฎครั้งที่ 5 : กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492) -- กบฎครั้งที่ 6 : กบฎแมนฮัตตัน (29 มิถุนายน 2494) -- กบฎครั้งที่ 5 : รัฐประหารทางวิทยุ -- กบฎครั้งที่ 7 : กบฎสันติภาพ (10 พฤศจิกายน 2495) -- รัฐประหารครั้งที่ 6 : รัฐประหาร 2500 (16 กันยายน 2500) -- รัฐประหารครั้งที่ 7 : รัฐประหารโดย "คณะปฏิวัติ" (20 ตุลาคม 2501) -- กบฎครั้งที่ 8 : คดีกบฎ 3 ธันวาคม 2507 -- รัฐประหารครั้งที่ 8 : รัฐประหารโดย "คณะปฏิวัติ" (17 พฤศจิกายน 2514) -- พลังประชาชน 1 : ปฎิวัติตุลาคม (14 ตุลาคม 2516) -- รัฐประหารครั้งที่ 9 : รัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 -- กบฎครั้งที่ 9 : กบฎ "คณะปฎิวัติ" 2520 (26 มีนาคม 2520) -- รัฐประหารครั้งที่ 10 : รัฐประหารโดย "คณะปฏิวัติ" (20 ตุลาคม 2520) -- กบฎครั้งที่ 10 : กบฎเมษาฮาวาย 2524 (1 เมษายน 2524) -- กบฎครั้งที่ 11 : กบฎ "คณะปฎิวัติ" 2528 (9 กันยายน 2528) -- รัฐประหารครั้งที่ 11 : รัฐประหาร คณะ รสช. (23 กุมภาพันธ์ 2534) -- พลังประชาชน 2 : พฤษภาประชาธรรม (17 พฤษภาคม 2535) -- รัฐประหารครั้งที่ 12 : รัฐประหารคณะ คปค. (19 กันยายน 2549) -- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ.

181130

9786167202877


ปฏิวัติ--ไทย.
รัฐประหาร--ไทย.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.
ไทย--ประวัติศาสตร์--การเมืองและการปกครอง.

320.9593 / ธ217ข 2561