สุรชัย ศรีใส.

เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียน เล่ม 1 = AR book techniques for candle carving / AR book techniques for candle carving สุรชัย ศรีใส. - อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561. - 103 หน้า : ภาพประกอบ.

เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561. เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

บรรณานุกรม: หน้า [104].

สารบัญ : บทนำ -- กดารแกสลักลวดลายเทียน -- ลักษณะการใช้เครื่องมือแกะเทียน -- ความรู้เรื่องขี้ผึ้ง หรือเทียน -- ลายกระจังตาอ้อย -- ลายกระจังปฏิภาณ 1 -- ลายกระจังปฏิภาณ 2 -- ลายกระจังรวน ฯลฯ.

181129

9789745233812


เทียน--การแกะสลัก.

736.93 / ส472ท 2561