ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง / ระหัตร โรจนประดิษฐ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - 236 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณานุกรม : หน้า [233]-236.

สารบัญ : แนวความคิดในการออกแบบเมือง (Urban Design Concepts) -- สาระสำคัญของการออกแบบเมือง (Urban Design Compendium) -- ทฤษฎีแนวความคิดผังเมืองใหม่ (New Urbanism) -- โครงสร้างของเมือง (Urban Structure) -- วิธีการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Methodology) -- การออกแบบเมืองด้วยวิธีการฟื้นฟูเมือง (Urban Design by Renewal) -- การออกแบบเมืองด้านผังเมืองโลจิสติกส์ (Urban Design and Logistics Planning) -- กรณีศึกษาการออกแบบเมืองในต่างประเทศ (Urban Design Case Study)

181129

9789740336488


การฟื้นฟูเมือง.
ผังเมือง.

307.76 / ร119ก 2560