อภิชาติ มุกดาม่วง.

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน = Human behavior and self development / Human behavior and self development อภิชาติ มุกดาม่วง. - ศรีสะเกษ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ, ม.ป.ป. - 179 หน้า.

บรรณานุกรม: หน้า 171-179.

สารบัญ : พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน -- การพัฒนาตน -- การบริหารตนเอง -- การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ -- การสื่อสาร -- การทำงานเป็นทีม -- การเป้นผู้นำและผู้ตาม -- การเป็นสมาชิกของสังคม -- บรรณานุกรม.

181122


การพัฒนาตนเอง.
พฤติกรรมมนุษย์.

302 / อ163พ